Codi deontòlogic

 

CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ DOCENT

1. INTRODUCCIÓ
2. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB L'ALUMNAT
3. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES I ELS TUTORS DE L'ALUMNAT
4. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LA INSTITUCIÓ EDUCATIVA
5. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB ELS COMPANYS
6. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LA PROFESSIÓ
7. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LA SOCIETAT

1. INTRODUCCIÓ

  L'educació té per objecte aconseguir el màxim desenvolupament de les facultats intel·lectuals, físiques i emocionals de les noves generacions, i al propi temps permetre'ls adquirir els elements essencials de la cultura humana. Té per tant una doble dimensió, individual i social, íntimament entrellaçades, el cultiu de la qual constitueix la base d'una vida satisfactòria i enriquidora.
  Atès que els éssers humans no neixen amb el bagatge de coneixements, actituds i valors necessaris per viure una vida personal plena i desembolicar-se en una societat, és necessari facilitar-los al màxim la seva consecució, per mitjà de l'acció educativa. D'aquí deriva la importància de la funció docent, que té com a meta la formació integral de les persones joves com a éssers individuals i socials. L'acompliment d'aquesta tasca conforma una de les professions més necessàries quan un poble desitja configurar una societat justa, harmònica i estable.
  Per aconseguir tals objectius la societat ha de garantir la llibertat de càtedra, el dret de tots els alumnes a aprendre i la igualtat d'oportunitats educatives. La professió docent requereix la dignitat, el reconeixement, l'autoritat i el respatller necessaris per al seu acompliment.
  El correcte exercici de la professió docent no pot concebre's al marge de un marc ètic, que constitueix el seu substrat fonamental i que es concreta en un conjunt de principis d'actuació:

   a) Donat el procés de desenvolupament personal en què es troben els destinataris de l'acció educativa, els docents tenen la responsabilitat de prestar una atenció permanent a la influència de les seves accions sobre els aprenents, puix que solen servir de pautes de conducta. Això implica guiar-se pels principis de responsabilitat i exemplaritat en la seva actuació.
   b) Igualment, atès que els valors cívics fonamentals de la nostra societat han de ser la justícia i la democràcia, orientats al manteniment d'una convivència social harmònica, el professional de la docència haurà de regir-se en tot per aquests criteris d'actuació. I per respectar-los, no perdrà mai de vista els principis de justícia, veracitat i objectivitat en les seves actuacions.
   c) La infància i l'adolescència són etapes decisives en la formació de la personalitat. I perquè aquest desenvolupament aconsegueixi lliurement el seu sostre, cal que els docents es guiïn per el principi del respecte i l'empatia, com a condició per propiciar els sentiments de seguretat i autonomia en els aprenents.
   d) La convivència escolar és un excel·lent aprenentatge per a la convivència social, per la qual cosa els docents conrearan els principis de solidaritat i responsabilitat social, amb vista a la formació de ciutadans actius i responsables.
   e) Amb la finalitat de formar ciutadans autònoms, madurs i amb criteri propi, és necessari que el professional docent posi tot la seva obstinació en el desenvolupament de l'esperit crític propi i dels seus alumnes, de manera que aprenguin a valorar, jutjar i sospesar la veracitat, abast i importància de quanta informació rebin a través de diferents mitjans.
   f) Sense perjudici de la legítima compensació que el docent té dret a rebre pel treball que realitza, la seva actuació es regirà pel principi del desinterès.
   g) Donat el canvi continu al que està sotmesa la labor de la docència, així com el marc institucional i social en què es desenvolupa, el docent ha d'adoptar com a guia de conducta el principi de formació permanent que li permetrà respondre de la millor manera a els desafiaments que contínuament se li plantegen.

  Tenint en compte la complexitat de les relacions que s'estableixen en la tasca docent i la responsabilitat que implica, així com la necessitat d'harmonitzar les normes establertes amb els imperatius ètics, es fa necessària la concreció de tots aquests principis generals en un Codi deontològic, que detalli tots i cadascun dels compromisos i deures del bon professional. Aquest Codi ha de servir perquè el professor conegui i assumeixi plenament les seves obligacions, però també perquè la societat li atorgui la confiança i l'autoritat necessàries per aconseguir l'educació de qualitat que anhela i demanda per als seus fills.
  Per tot això, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores i Licenciados en Filosofia i Letras i en Ciencias de l'Estat Español estableix el següent Codi Deontològic de la Professió Docent, que haurà de ser assumit i acceptat per quants exerceixen aquesta professió, això és, els Mestres d'Educació Infantil, els Mestres d'Ensenyament Primari, els Màster en Ensenyament Secundari, així com quants desenvolupin una funció educativa i docent en centres d'Ensenyament Infantil, Primària, Secundària i de Formació Professional.
  La vigilància del compliment dels compromisos i deures recollits en aquest Codi correspondrà a cadascun dels Col·legis Oficials, a través dels seus estatuts i els seus mecanismes disciplinaris.

2. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB L'ALUMNAT

 1. Contribuir activament a l'exercici efectiu del principi constitucional del dret a l'educació per part de l'alumnat.
 2. Promoure la formació integral de l'alumnat a través de una atenció personalitzada i una relació de confiança que contribueixi a fomentar l'autoestima, la voluntat de superació i el desenvolupament de les capacitats personals.
 3. Tractar justa i equitativament a l'alumnat, sense acceptar ni permetre pràctiques discriminatòries per cap motiu associat a característiques o situacions personals, socials, econòmiques o de qualsevol altre tipus.
 4. Proporcionar a l'alumnat un sistema estructurat de coneixements i habilitats que li permeti avançar en el seu desenvolupament personal, donar resposta adequada a les noves situacions que se li plantegin i accedir en les millors circumstàncies possibles a la vida adulta i a una ciutadania activa.
 5. Atendre adequadament a la diversitat de circumstàncies i situacions personals de l'alumnat, oferint a tots la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats i aprofundir la seva formació en els diferents camps del saber.
 6. No adoctrinar a l'alumnat, fomentant el desenvolupament del judici crític i equànime sobre la realitat i sobre si mateixos i promovent la recerca de la veritat com a principi rector del saber.
 7. Adoptar totes les mesures precises per salvaguardar la llibertat, la dignitat i la seguretat física, psicològica i emocional de l'alumnat.
 8. Atendre i canalitzar adequadament les reclamacions legítimes de l'alumnat en l'exercici de la docència i de la funció tutorial.
 9. Guardar el secret professional en relació amb les dades personals de l'alumnat que es disposi en l'exercici professional de la docència.

3. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES I ELS TUTORS DE L'ALUMNAT

 1. Respectar els drets de les famílies i els tutors en relació amb l'educació dels seus fills, harmonitzant-los amb l'exercici de l'autoritat docent i amb el compliment dels projectes educatius adoptats.
 2. Afavorir la cooperació entre les famílies i el professorat, compartint la responsabilitat educativa en els temes que afectin a ambdues parts i propiciant una relació de confiança que promogui la participació a través dels corresponents òrgans i associacions.
 3. Proporcionar a les famílies i els tutors la informació necessària sobre els projectes educatius del centre, la programació docent i els criteris d'avaluació establerts en l'àmbit que correspongui.
 4. Proporcionar a les famílies i els tutors informació sobre el procés educatiu dels seus fills, el grau de consecució dels objectius proposats i les eventuals dificultats que es detectin, així com l'orientació adequada a aquestes circumstàncies.
 5. Respectar la confidencialitat de les informacions proporcionada en l'exercici de les seves funcions per part de les famílies o tutors.

4. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LA INSTITUCIÓ EDUCATIVA

 1. Mostrar el màxim respecte al projecte educatiu del centre sense perjudici de l'exercici de la llibertat de càtedra.
 2. Respectar i fer respectar les normes de funcionament del centre i col·laborar en tot moment amb els seus òrgans de govern, els departaments didàctics, els serveis d'orientació psicopedagògica, les tutories i qualssevol altres serveis de la institució.
 3. Afavorir la convivència en els centres educatius, contribuint a mantenir un ambient adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge, utilitzant les lleres apropiades per resoldre els conflictes que puguin sorgir i evitant qualsevol tipus de violència física o psíquica.
 4. Vetllar per el bon estat de manteniment i neteja de materials i instal·lacions, inculcant en els alumnes el respecte a els béns comuns i públics.
 5. Exercir amb dedicació les responsabilitats directives o de un altre tipus que s'exerceixin, mantenint canals oberts de consulta i debat en el centre i actuant com a model de conducta davant els companys.
 6. Vetllar en tota circumstància per el prestigi de la institució en què es treballa, contribuint activament a la millora de la seva qualitat.
 7. Col·laborar amb la institució i amb les autoritats educatives en quantes consultes i informacions es realitzin per a un millor ordenament de la tasca educativa.

5. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB ELS COMPANYS

 1. Aportar els propis coneixements, capacitats i aptituds amb la finalitat de crear un clima de confiança que potenciï el bon treball en equip.
 2. Col·laborar lleialment amb els companys i amb el personal que participa en l'educació per assegurar una actuació col·lectiva coordinada que redundi en benefici de l'alumnat i del compliment dels objectius educatius de la institució.
 3. Respectar l'exercici professional dels companys de professió, sense interferir en el seu treball ni en la seva relació amb l'alumnat, les famílies i els tutors.
 4. Mantenir l'objectivitat en l'apreciació del treball professional dels companys, mostrant el degut respecte a les seves opinions i utilitzant les vies establertes per manifestar la disconformitat amb la seva actuació.
 5. Guardar el secret professional en relació amb les dades personals dels companys que es disposi en l'exercici de càrrecs de responsabilitat.

6. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LA PROFESSIÓ

 1. Desenvolupar amb professionalitat l'ensenyament en l'àmbit docent que correspongui, actuant amb autonomia i atenent a les necessitats de desenvolupament de l'alumnat, a la normativa establerta i als projectes educatius del centre en què s'exerceix la tasca docent.
 2. Desenvolupar un exercici professional que demostri uns alts nivells de competència, un bon domini de l'especialitat i una conducta adequada a els principis constitucionals que constitueixen el fonament de la convivència ciutadana.
 3. Assumir la responsabilitat pròpia en aquells àmbits d'actuació que són competència professional dels docents.
 4. Assumir l'obligació de la formació permanent, donat l'avanç constant de la ciència, de les noves tecnologies i de la realitat social.
 5. Contribuir al progrés de la professió a través de l'actualització didàctica i científica, el perfeccionament professional, la investigació i la innovació educativa.
 6. Contribuir a la dignificació social de la professió docent i defensar i fer respectar els drets que li corresponen.

7. COMPROMISOS I DEURES EN RELACIÓ AMB LA SOCIETAT

 1. Assumir i complir els deures de ciutadania, actuant amb lleialtat a la societat i a les institucions, en el marc de la Constitució espanyola i la normativa vigent.
 2. Desenvolupar una actuació docent d'acord amb els valors que afecten a la convivència en societat, tals com a llibertat, justícia, igualtat, pluralisme, tolerància, comprensió, cooperació, respecte i sentit crític.
 3. Promoure una educació per a l'exercici actiu de la ciutadania i l'assoliment de una convivència basada en la igualtat de drets, l'absència de discriminació, la llibertat personal, la justícia i el pluralisme.
 4. Contribuir al desenvolupament de l'esperit crític i d'actituds reflexives i compromeses amb la millora de les condicions en què es desembolica la vida social i la relació sostenible amb l'entorn.
 5. Col·laborar activament en la dinamització de la vida sociocultural del seu entorn.

Torna a dalt

 
Text en castellà    

 
© Llorenç Sastre. Resolució horitzontal recomanada 1024px
Navegadors recomanats: Firefox, Google Chrome, Opera,
Internet Explorer en modus compatibilitat.
  CDLIB
C/ Berenguer de Tornamira, 9. 07012 Palma
Tel. 971 71 22 02
secretaria@cdlbalears.es
 
En compliment amb la LGPD els informem que aquesta web no usa cookies.
El Col·legi de Doctors i Llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de les Illes Balears no recopila cap informació pel fet de visitar aquestes pàgines.