Llei de Col·legis Professionals de les Illes Balears.

 
 

Llei 10/1998, de 14 de desembre de col.legis professionals de les Illes Balears


EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatuts d'Autonomia, promulg la següent.

LLEI DE COL.LEGIS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

  I Els ciutadans són partidaris que els col.legis professionals serveixin decididament els interessos generals en la seva tasca d'ordenar i vigilar l'exercici de la professió respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. En l'evolució de les corporacions professionals, sovint criticades pel seu distanciament respecte dels problemes socials, sembla haver arribat el moment en què la seva dimensió pública només pot justificar-se institucionalment si es reforça el seu paper de col.laboradors dels poders públics, i especialment de les administracions públiques , i això tant en les tasques de regulació i control de les activitats professionals com en altres funcions d'interès general relacionades amb les respectives professions. Aquests plantejaments els acull la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el moment d'emprendre la regulació de les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col.legis professionals en aquells aspectes que la Constitució i l'Estat d'Autonomia li permeten intervenir normativament.

  II D'acord amb el que disposa l'article 11.11 de l'Estatut, a la Comunitat Autònoma li corresponen les competències de desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals, que haurà d'exercir-les en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si pertoca, en els termes que aquesta estableixi. D'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, el Parlament de les Illes Balears, en aprovar la llei present, ha tengut en compte no tan sols els límits dels articles 36 i 139 del text constitucional, sinó també els que dimanen de l'aplicació del títol de competències que en favor de les institucions centrals de l'Estat estableix l'article 149.1.180 de la Constitució en raó de què els col.legis professionals participen limitadament de la naturalesa d'administracions públiques, als efectes de garantir les bases del règim jurídic de les corporacions professionals. La manca d'una llei postconstitucional, que afronti de forma acabada la definició d'allò que és bàsic en aquesta matèria, no impedeix al legislador autonòmic el coneixement suficient de l'espai de regulació del qual disposa, actualment acotat per la Llei 2/1974 de 13 de febrer -de la qual cal induir els aspectes de naturalesa bàsica amb la guia que proporciona la jurisprudència del Tribunal Constitucional-, amb les modificacions introduïdes per la normativa estatal continguda a la Llei 74/1978, de 26 de desembre, la Llei 12/1983, de 14 d'octubre, el Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, i la Llei 7/1997, de 14 d'abril. Necessàriament han de romandre fora del poder normatiu de les Illes Balears les qüestions relatives a l'exercici de les professions titulades, doncs la seva regulació ultrapassa els límits del precepte estatuari abans esmentat.

  III Els col.legis professionals es caracteritzen tradicionalment, i també en aquesta llei, com a corporacions de dret públic. Això no suposa la seva incardinació en l'administració pública, però dóna a entendre en la nostra cultura jurídica que l'origen d'aquestes entitats és també públic i que les seves funcions presenten una indubtable dimensió pública que propicia la col.laboració amb els ens territorials per a la satisfacció dels interessos generals. Des d'aquesta perspectiva, els col.legis professionals regulats en aquesta llei no solament assoleixen els fins essencials que els són propis -ordenació de la professió i defensa i representació dels interessos generals i col.lectius de la professió-, sinó que també es converteixen en ens col.laboradors del Govern i de l'Administració de les Illes Balears i, eventualment, d'altres administracions de les Illes Balears, de forma que es pugui predicar d'aquells, fins i tot en alguns casos, la condició d'instruments per a la consecució de determinats objectius quan la seva especial vinculació amb interessos o sectors socials ho faci aconsellable.

  IV La present llei neix amb la voluntat de ser el marc normatiu estable que ha de guiar les institucions autonòmiques en la seva tasca de regulació i d'ordenació dels col.legis professionals radicats a les Illes Balears. L'estructura del seu text delimita els diversos blocs de qüestions objecte de regulació, d'acord amb criteris de sistemàtica comunament acceptats.

  Com a trets significatius d'aquesta regulació poden destacar-se els següents:

   A) El reconeixement de la bifrontalitat típica dels col.legis professionals, que implica la persecució de fins al costat de fins de naturalesa privada o col.lectiva, i paral.lelament el reforçament de la seva condició d'ens col.laboradors dels poders públics, fent un èmfasi especial en aquelles funcions de major rellevància social.

   B) L'enfortiment dels mecanismes necessaris per tal que les corporacions regulades en la present llei puguin perseguir amb eficàcia els objectius de millora de la finalitat dels serveis professionals i d'atenció als consumidors i usuraris. La participació dels col.legis en la formació dels professionals és, des d'aquest punt de vista, una preocupació del legislador de les Illes Balears.

   C) L'adequació del procediment de creació de nous col.legis professionals a les exigències de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia per garantir que la conversió d'una determinada professió col.legiada es realitza d'acord amb l'interès general i és respectuosa amb els drets i llibertats públiques consagrats a la Constitució.

   D) El desplegament de les prescripcions necessàries per assegurar que l'estructura interna i el funcionament dels col.legis professionals seran democràtics. La llei fomenta la participació dels col.legiats en la direcció i gestió de les seves respectives corporacions i assegura que les decisions de més transcendència seran adoptades pels òrgans assemblearis.

   E) L'adequació de l'organització col.legial a les peculiaritats de les Illes Balears, atesos el nombre actual de corporacions i de col.legiats, i la distribució d'aquests en el territori. Aquesta directriu es manifesta en una doble direcció. D'una banda s'estableix un model segons el qual només podran constituir-se col.legis professionals d'àmbit territorial coincident amb el de la Comunitat Autònoma, la qual cosa suposa renunciar a un sistema de corporacions d'àmbit insular i al manteniment de consells de col.legis o corporacions de segon grau per a l'organització dels col.legis professionals d'àmbit insular que s'haguessin constituït abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei. D'altra banda, la llei assegura la presència suficient i proporcionada de representants de les delegacions territorials en les quals s'organitzi el col.legi professional.

   F) La garantia del principi de legalitat tant en el control dels estatuts col.legials com en l'exercici d ela potestat disciplinària; en aquest darrer cas la llei assegura la projecció , en l'àmbit corporatiu, dels principis que regeixen l'exercici de la potestat sancionadora de l'administració pública, inclosos els aspectes de procediment.

   G) La innovació en el sistema de recursos contra els actes col.legials amb la introducció d'un recurs corporatiu especial que reforça la imparcialitat de la seva resolució.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1

  Es regeixen per la llei present els col.legis professionals que desenvolupen les seves activitats exclusivament en el territori de les Illes Balears.

Article 2

 1. Els col.legis professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.
 2. D'acord amb les lleis, els col.legis professionals actuaran com a corporacions col.laboradores del Govern i de l'Administració d eles Illes Balears per a la satisfacció dels interessos generals, sense perjudici d eles funcions que tenguin atribuïdes en matèria de representació i defensa dels interessos professionals dels col.legiats.
 3. Les corporacions regulades en aquesta llei subjectaran la seva actuació al dret administratiu només quan exerceixin potestats públiques.
 4. L'estructura interna i el funcionament dels col.legis professionals seran democràtics.

Capítol II. Constitució.

Article 3

 1. La creació de nous col.legis professionals, que suposi l'extensió de l'organització col.legial a professions diferents d'aquelles que ja la posseeixen, requerirà llei del Parlament de les Illes Balears.
 2. La proposta d'iniciativa legislativa podrà ser instada per la majoria dels professionals interessats.
 3. No es podrà constituir més d'un col.legi d ela mateixa professió dins l'àmbit territorial de les Illes Balears ni hi podrà haver col.legis d'àmbit territorial diferent a de la Comunitat Autònoma
   

Article 4

  Els col.legis professionals que es constitueixin d'acord amb aquesta llei adquiriran personalitat jurídica des de l'entrada en vigor de les seves normes de creació i tendran capacitat d'obrar des de la constitució dels seu òrgans de govern.

Article 5

 1. Les denominacions dels col.legis professionals hauran de respondre a la denominació de la professió que representen o a la de la titulació que tenguin els membres que en formin part i no podran ni coincidir, ni ser similars a la d'altres col.legis professionals preexistents a l'àmbit territorial de les Illes Balears, ni induir a error quant als professionals que els integren.
 2. Sols les corporacions regulades en aquesta llei podran incloure en la seva denominació les paraules "col.legi", "col.legi professional" o "col.legi oficial".

Capítol III. Relacions amb el Govern i l'Administració d eles Illes Balears.

Article 6

 1. Els col.legis professionals relacionaran amb el Govern i l'Administració de les Illes Balears per mitjà de la conselleria competent en la matèria objecte d'aquesta llei.
 2. Pel que fa als continguts de cada professió, els col.legis professionals es relacionaran amb la conselleria o les conselleries les competències de les quals estiguin referides a la respectiva professió.

Article 7

 1. El Govern de les Illes Balears podrà delegar en els col.legis professionals, previ acord o conveni, l'exercici de funcions administratives relacionades amb les finalitats corporatives o amb l'activitat professional dels col.legiats. La norma de delegació haurà de determinar l'abast, el contingut, les condicions i la durada d'aquesta, així com les formes de control que es reservi el Govern de les Illes Balears i els mitjans materials i econòmics que, si s'escau, s'atribueixin. Les delegacions hauran de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 2. Així mateix, podrà ser encomanada als col.legis professionals, mitjançant el corresponent conveni, la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, que no impliqui dictar resolucions.

Article 8

  El Govern de les Illes Balears podrà subscriure amb les corporacions professionals regulades per la present llei convenis de col.laboració per a la realització d'activitats d'interès comú i especialment per a la promoció d'actuacions orientades a la defensa i promoció dels interessos generals.

Capítol IV. Absorció, fusió, sagregació i dissolució.

Article 9

Es requerirà llei del Parlament de les Illes Balears per a:

 1. La fusió de dos o més col.legis que pertanyin a diferent professió mitjançant constitució d'un de nou o l'absorció per un d'ells d'altres preexistents.
 2. La sagregació d'un col.legi professional d'un altre o altres per al qual des d'aquest moment s'exigeix titulació diferent a la del col.legi professional d'origen.
 3. La dissolució d'un col.legi professional.

Capítol V. Fins essencials i funcions.

Article 10

Són fins essencials dels col.legis professionals:

 1. L'ordenació de l'exercici de la professió en el marc de la llei.
 2. La defensa i la representació dels interessos generals de la professió, especialment davant els poders públics.
 3. La col.laboració amb les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals.
 4. La defensa i la representació dels interessos col.lectius dels professionals.

Article 11

 1. Per al compliment dels seus fins, els col.legis professionals exerciran les funcions següents:
  a) Regular i vigilar l'exercici de la respectiva professió.
  b) Vetllar per l'ètica professional, fent complir les normes deontològiques i col.laborant amb la protecció dels usuaris dels serveis professionals.
  c) Vetllar per l'adequat nivell de qualitat d eles prestacions professionals dels col.legiats, tot procurant el respecte als drets i interessos legítims dels destinataris d'aquells.
  d) Adoptar les mesures que condueixen a evitar l'intrusisme professional, la competència deslleial i la publicitat il.legal.
  e) Exercir la facultat disciplinària sobre els col.legiats.
  f) Aprovar els seus estatuts i reglaments de règim interior.
  g) Aprovar els seus pressuposts i regular i exigir les aportacions econòmiques dels membres que en formen part.
  h) Intervenir, com a mediador i en via d'arbitratge, en els conflictes que per motius professionals se suscitin entre col.legiats i, d'acord amb la normativa corresponent, entre els col.legiats i els destinataris de les seves prestacions.
  i) Visar els treballs professionals dels col.legiats en els termes fitxats en les lleis i en els respectius estatuts.
  j) Establir normes o barems d'honoraris amb caràcter orientatiu, facilitant-ne la consulta pels ciutadans.
  k) Encarregar-se del cobrament dels honoraris professionals a sol.licitud dels col.legiats, en els termes establerts en els respectius estatuts.
  l) Emetre dictàmens en matèria d'honoraris professionals.
  m) Organitzar i desenvolupar activitats de formació i perfeccionament per als seus col.legiats.
  n) Col.laborar amb les universitats en la capacitació dels futurs titulats i facilitar la incorporació d'aquesta a l'activitat professional mitjançant les accions formatives corresponents.
  o) Facilitar a l'Administració de Justícia, de conformitat amb la legislació processal, l'exercici de la funció pericial.
  p) Organitzar serveis comuns de caràcter professional, cultural i assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col.legiats.
  q) Dur a terme totes les actuacions que siguin favorables per als interessos corporatius i s'encaminin al compliment dels fins col.legiats.
  r) Qualsevol altra que estableixi la legislació bàsica de l'Estat.
 2. Els col.legis professionals exerciran les competències pròpies amb autonomia dins dels límits de la llei i dels estatuts respectius. L'exercici de les competències delegades s'adequarà que prevegi la norma de delegació.

Article 12

En relació directa amb les administracions públiques de les Illes Balears, els col.legis professionals acompliran les següents funcions:

 1. Exerciran les competències que rebin per delegació de les esmentades administracions.
 2. Informaran sobre els projectes i avantprojectes de normes que elabori el Govern d eles Illes Balears en matèria de col.legis professionals, i seran oïts en el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general que afectin directament els interessos que representen.
 3. Col.laboraran amb les administracions públiques mitjançant la realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques, participació en procediments d'arbitratge i desenvolupament d'altres activitats relacionades amb els seus fins que puguin ser sol.licitats pels òrgans competents.
 4. Col.laboraran amb les administracions públiques en la realització d'activitats educatives, de formació tècnica, de perfeccionament professional o similars, especialment quan no tenguin exclusivament els col.legiats com a destinataris.
 5. Donaran suport, en els termes en què s'acordi, a les activitats administratives de planificació, promoció, divulgació i informació en matèries que afectin els drets culturals, econòmics i socials dels ciutadans.
 6. Participaran en els òrgans assessors o consultius de les administracions públiques en els termes que prevegi la normativa corresponent.

Article 13

 1. En el marc corresponent d ela legislació sectorial, i d'acord amb els estatuts respectius, les corporacions professionals regulades en la llei present podran impartir cursos orientats a completar i millorar la formació per a l'exercici de la respectiva professió, amb el caràcter que legalment o reglamentàriament es determini.
 2. En les activitats a les quals es refereix el punt anterior, així com qualsevol altres de característiques similars, es respectaran els drets i llibertats reconeguts a l'àmbit educatiu.

Article 14

  A les seus i delegacions dels col.legis professionals es prestarà el servei d'atenció al ciutadà en relació a les demandes d'informació sobre les activitats corporatives i la prestació de serveis professionals que puguin afectar-li i s'orientarà sobre els procediments a seguir en els casos de queixes o reclamacions dels usuaris dels serveis professionals.

Capítol VI. Drets i deures dels col.legiats.

Article 15

 1. Seran admesos com a membres d'un col.legi professional els qui posseeixin la titulació acadèmica o professional exigida i reuneixin els requisits establerts a les normes de la Unió Europea, a les lleis i als estatuts respectius.
 2. La pertinença a un determinat col.legi professional serà compatible amb l'exercici dels drets d'associació i sindicació, d'acord amb la Constitució i les lleis.

Article 16

1. En els casos prevists per la legislació bàsica de l'Estat, és requisit indispensable per a l'exercici de les professions col.legiades trobar-se incorporat al col.legi professional corresponent.
2. En els casos de col.legiació obligatòria els estatuts no podran establir requisits addicionals d'admissió dels que contempli l'ordenament jurídic.

Article 17

La participació dels col.legiats en l'organització i funcionament dels col.legis professionals es desenvoluparà, com a mínim, a través de les vies següents:

 1. El dret de sufragi actiu i passiu per a l'elecció de membres dels òrgans de govern.
 2. El dret a promoure actuacions dels òrgans de govern mitjançant iniciatives formulades d'acord amb els estatuts.
 3. El dret a crear agrupacions representatives d'interessos específics en el si dels col.legis, sotmesos en tot cas als òrgans de govern d'aquests.
 4. El dret a remoure els titulars dels òrgans de govern mitjançant vots de censura, en els termes fixats pels estatuts.

Article 18

  Els membres dels col.legis professionals adequaran l'actuació professional i corporativa als deures establerts en els estatuts corresponents i en la normativa professional que els afecti.

Capítol VII. Estatuts col.legials.

Article 19

 1. Els col.legis professionals aprovaran els estatuts propis amb autonomia, sense més limitacions que les que imposi la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.
 2. Els estatuts col.legials, en el marc de la llei present, regularan si més no les qüestions següents:
  a) La denominació, la seu, el domicili, l'àmbit territorial, si n'és el cas, les delegacions territorials dels col.legis.
  b) Els drets i deures dels col.legiats.
  c) Els requisits per a l'accés a la condició de col.legiat i les causes de denegació, suspensió o pèrdua d'aquesta condició.
  d) La denominació, la composició i la forma d'elecció dels òrgans de govern, i els requisits necessaris per formar-ne part.
  e) Les competències i el règim de funcionament dels òrgans col.legials.
  f) El règim econòmic.
  g) El règim disciplinari.
  h) El sistema d'impugnació i de revisió de les resolucions dels òrgans de govern.
  i) El règim de dissolució.
  j) El procediment de visat, i n'és el cas.
 3. Els estatuts atribuiran la representació del col.legi al degà, al president, al síndic o al càrrec equivalent.

Article 20

 1. Cada col.legi professional comptarà amb un òrgan assembleari integrat per tots els col.legiats o pels compromissaris elegits democràticament segons els estatuts respectius, el qual serà el màxim representant d ela voluntat corporativa i al qual correspondrà, en tot cas, l'aprovació dels estatuts, de la normativa electoral i del pressupost.
 2. La direcció i l'administració de cada corporació correspondrà a un òrgan col.legiat de caràcter executiu, els membres del qual hauran de ser elegits per tots els col.legiats.
 3. En regular la composició dels òrgans col.legiats de caràcter executiu i consultiu, els estatuts hauran d'assegurar la presència suficient i proporcionada de representants de les delagacions territorials en les quals s'organitzi el col.legi professional.

Article 21

 1. Els col.legis professionals comunicaran a la conselleria competent en aquesta matèria en els termes que es determinin reglamentàriament:
  a) El text oficial dels estatuts i les modificacions que s'hi facin.
  b) Les persones que integren els òrgans de govern corresponents i els canvis d'aquestes que s'hi facin.
 2. Els estatuts se sotmetran al control de legalitat. Si el superen, s'inscriuran en el Registre de Col.legis Professionals i es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 3. Reglamentàriament es determinarà el procediment d'aprovació dels estatuts.

Capítol VIII. La potestat disciplinària i el règim jurídic.

Article 22

 1. La potestat disciplinària dles col.legis professionals sobre els col.legiats que incorrin en infracció en l'exercici de la seva professió o en la seva activitat corporativa es desenvoluparà d'acord amb els principis que regeixen la potestat sancionadora de les administracions públiques i que per la seva naturalesa siguin aplicables a les corporacions regulades a la llei present.
 2. Ningú no podrà ser sancionat disciplinàriament sense que no s'hagi tramitat el procediment corresponent.

Article 23

 1. Són infraccions:

  a) Les vulneracions de les normes deontológiques de la professió.
  b) Les vulneracions de les normes dictades en matèria d'ordenació de l'exercici professional i de les activitats corporatives.
 2. Els estatuts de cada col.legi professional, directament o per remissió als estatuts generals de la respectiva professió, especificaran i detallaran el quadre d'infraccions previst al punt anterior, i les classificaran en molt greus, greus i lleus.

Article 24

 1. A més del que disposa l'article anterior, els estatuts col.legials contendran en matèria disciplinària, com a mínim, les previsions relatives a les qüestions següents:
  a) Les sancions aplicables als diversos tipus d'infraccions.
  b) Els òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment sancionador.
  c) Les regles generals que ha de seguir el procediment sancionador.
  d) Els terminis de caducitat del procediment i de prescripció de les infraccions i les sancions.
 2. D'acord amb allò que es disposa a la lletra c) del punt anterior, la regulació dels procediments respectarà:
  a) La deguda separació entre les fases instructora i sancionadora.
  b) L'existència d'un tràmit d'audiència al presumpte responsable.
 3. La suspensió en l'exercici de la professió només es podrà acordar en virtut d'infracció greu o molt greu i l'expulsió del col.legi professional en virtut d'infracció molt greu.

Article 25

 1. Els actes i resolucions dels col.legis professionals subjectes al dret administratiu seran objecte de recurs ordinari davant l'òrgan superior jeràcquic que determinin els respectius estatuts, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
 2. Aixó no obstant, els estatuts col.legials podran atribuir la competència per resoldre el recurs ordinari a un òrgan col.legial dotat d'autonomia funcional.
 3. El recurs ordinari podrà ser substituït en els estatuts col.legials per un recurs corporatiu especial, de caràcter potestatiu, que haurà d'interposar-se en el termini d'un mes, davant la Comissió Mixta de Garanties de la conselleria competent en la matèria de col.legis professionals.
 4. La Comissió Mixta de Garanties, que estarà integrada, en cada cas, per tres membres de col.legi professional del qual emani l'acte impugnat i per tres representants de l'Administració de les Illes Balears, actuarà amb autonomia funcional i resoldrà les impugnacions d'acord amb criteris d'imparcialitat.

Article 26

  Correspon al Govern de les Illes Balears la competència per resoldre els recursos ordinaris que s'interposin contra els actes col.legials que hagin estat disctats en l'exercici de competència delegades per aquest.

Article 27

 1. Contra els actes que resolguin el recurs ordinari o el recurs corporatiu regulat a l'article 25.3 de la llei present, i també contra els actes i resolucions dels col.legis subjectes al dret administratiu que posin fi a la via administrativa es podrà interposar el recurs contencios administratiu en els termes establerts a la legislació reguladora d'aquesta jurisdicció.
 2. La interposició dels recurs extraordinari de revisió, la revisió d'ofici i el règim dels actes presumptes dels col.legis professionals, es regiran d'acord amb allò que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja esmentada.

Article 28

  Perquè produeixin efectes jurídics, els estatuts col.legials, les disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional i les normes electorals que dictin els col.legis professionals regulats en aquesta llei s'hauran de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Capítol IX. Registre de Col.legis Professionals.

Article 29

 1. Es crea el Registre de Col.legis Professionals com a instrument de publicitat de les dades i de les actuacions de les corporacions professionals regulades en aquesta llei.
 2. En els termes que reglamentàriament s'estableixin accediran al registre:
  a) Els estatuts dels col.legis professionals i les modificacions que s'hi facin.
  b) Els reglaments de règim interior i les modificacions que s'hi facin.
  c) Les persones que en cada moment integrin els òrgans de govern.
  d) Els actes que per disposició legal o reglamentària hagin de ser objecte d'inscripció o d'anotació.

Disposició addicional primera

 1. Les delegacions o demarcacions de col.legis professionals d'àmbit supraautonòmic, que disposin d'òrgans de govern elegits democràticament pels col.legiats residents a les Illes Balears, tendran la mateixa consideració que les corporacions regulades a la present llei per actuar com a col.laboradors del Govern i de l'Administració de les Illes Balears, als efectes del que disposen els articles 7,8 i 12 d'aquesta llei.
 2. El Govern de les Illes Balears promourà que les delagacions o demarcacions a les Illes Balears de col.legis d'àmbit supraautonòmic adoptin les mesures necessàries per a la prestació del servei d'atenció al ciutadà previst a l'article 14 d'aquesta llei.

Disposició addicional segona

  Les delegacions o demarcacions de col.legis professionals d'àmbit supraautonòmic podran segregar-se per constituir col.legis independents.

Disposició addicional tercera

  Els col.legis professionals regulats a la llei present tendran, en els consells generals de les seves respectives professions, la intervenció que la legislació de l'Estat els assigni.

Disposició addicional quarta

  Els col.legis oficials de funcionaris que exerceixin exclusivament les seves activitats en el territori de les Illes Blaears es regiran per les seves normes especifiques i, supletòriament, pel que disposa la llei present.

Disposició addicional cinquena

  En els procediments d'elaboració de les disposicions reglamentàries que desenvolupin directament la llei present es donarà audiència prèvia als col.legis professionals afectats.

Disposició addicional sisena

  El Govern de les Illes Balears vetllarà perquè, en els casos en què legalment correspongui, estiguin incorporats al respectiu col.legi professional els funcionaris i el personal laboral de les administracions públiques de les Illes Balears que desenvolupin activitats professionals que tenguin com a destinataris immediats els particulars.

Disposició addicional setena

  No obstant el que disposa l'article 3.3 de la llei present, podran conservar la seva organització actual els col.legis professionals d'àmbit insular que s'haguessin constituït abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei i estiguin integrats en un consell col.legial d'àmbit autonòmic. En tot cas, les funcions a qué es refereix l'article 12 d'aquesta llei seran duites a terme preferentment per mitjà del consell col.legial d'àmbit autonòmic, d'acord amb el que reglamentàriament es determini.

Disposició transitòria

  Els col.legis professionals actualment existents a les Illes Balears compliran les obligacions registrals que dimanen de la llei present i hi adaptaran els estatuts, en el termini de sis mesos, comptat a partir de la publicació del reglament general a què fa referència la disposició final primera d'aquesta llei.

Disposició final primera

  Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, en el termini de sis mesos, comptats a partir de l'entrada en vigor de la llei present, dicti el reglament general per a l'aplicació d'aquesta.

Disposició final segona

  La llei present entrarà en vigor al mes de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, a catorze de desembre de mil nou-cents noranta vuit.

EL PRESIDENT Jaume Mates i Palou

La Consellera de la Funció Pública Pilar Ferrer Vanrell