Llei 9/1998 del 14 de desembre, de Consells Escolars de les Illes Balears

 

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  Sia notoria a tots els ciutadans que el Parlament d eles Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI DE CONSELLS ESCOLARS DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

  La Constitució Espanyola a l'article 9.2 atribueix als poders públics la responsabilitat de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. Igualment l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 9, estableix com a finalitat pròpia de les institucions d'autogovern la promoció de la participació de tots els ciutadans de les Illes Balears en els aspectes esmentats.

  Per altra banda, la Constitució a l'article 27.5 estableix que:
  "Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l'educació mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents". Per la seva part, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a l'article 15 reconeix a les Illes Balears el dret a desenvolupar legislativament i executar l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells, graus i modalitats, en concordança amb la Constitució i la legislació d'àmbit estatal al respecte. També l'Estatut a l'article 14 estableix la competència exclusiva de les Illes Balears per a l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

  Així mateix, la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Derecho a la Educación, estableix a l'article 34 que "En cada comunidad Autònoma existirá un Consejo Escolar para su ámbito territorial, cuya composición y funciones serán reguladas por una Ley de la Asamblea de la Comunidad Autònoma correspondiente que, a efectos de la programación de la enseñanza, garantizará en todo caso la adecuada participación de los sectores afectados". D'igual manera l'article 35 d'aquesta llei orgànica determina la capacitat dels poders públics per establir consells escolars d'àmbits territorials diferents a l'anterior i regular-ne el funcionament.

  En tots aquests preceptes legals troba la seva base la llei present, l'objectiu de la qual és la instrumentació d'uns òrgans col.legiats a través dels quals es faci efectiva la participació necessària dels sectors socials en la programació de l'ensenyament a les Illes Balears.

  La participació social que aquesta llei possibilita no representa únicament l'assumpció d'unes disposicions normatives, sinó que, per damunt de tot, suposa l'intent d'assegurar la configuració, a través precisament d'aquesta participació, d'un sistema educatiu concebut des de la realitat de les Illes Balears i adaptat a les nostres característiques i necessitats específiques.

  A través dels consells escolars regulats en la present llei s'arbitren mesures de participació que eviten la dispersió i augmenten l'eficàcia de la intervenció dels diferents sectors socials que, a partir de l'aplicació d'aquesta llei, comptaran amb una via institucional idònia que contribuirà a afavorir l'equilibri necessari i dinàmic entre la societat i el procés educatiu.

  Els organismes de participació que aquesta llei estableix es basen en un criteri comú: la diversitat de les qüestions educatives i la diversitat d'àmbits d'incidència a què afecten i pels quals són afectades. L'efectivitat de la participació depèn en gran mesura de la proximitat de les necessitats a satisfer i de la identificació amb el procés educatiu, derivada de sentir-s'hi directament implicats. Per aquest motiu, i d'acord amb el principi de descentralització, aquesta llei estableix tres nivells de representació que es corresponen amb tres tipus d'organismes de participació, relacionats els àmbits territorials i administratius propis de les Illes Balears.

  En primer terme, es crea el Consell Escolar de les Illes Balears, màxim organisme consultiu en matèria d'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de les Illes Balears i organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l'àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l'ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l'educació. Sembla coherent, vistes les funcions que li són atribuïdes, que aquest organisme gaudeixi del màxim nivell d'autonomia, en el marc de l'Administració de les Illes Balears, per tal de garantir l'objectivitat i la independència de les seves actuacions.

  En segon terme, es configuren els consells escolars insulars, que volen donar resposta a les necessitats específiques derivades de les particularitats de la distribució territorial de les Illes Balears i més concretament a les derivades de la insularitat.

  En tercer lloc, la necessitat d'arbitrar mesures de participació social a un nivell més proper als centres escolars aconsella propiciar la participació dels sectors que integren la vida municipal. En aquest sentit, la configuració dels consells escolars municipals n'assegura una via de participació efectiva.

  En resum, aquesta llei vol definir i conformar un marc que garanteixi vies de participació efectiva dels sectors implicats en l'educació, amb tota la riquesa que suposa la diversitat d'interessos que conflueixen en la programació de l'ensenyament no universitari. El model de participació establert per aquesta llei ajusta la realitat dels sectors diferents amb la realitat dels àmbits territorials concrets que defineixen la nostra comunitat autònoma que extreure'n les millors i majors possibilitats de contribuir a un ensenyament no universitari que doni una resposta qualitativa a les necessitats educatives específiques de les Illes Balears.


Títol I. Disposicions generals.

Article 1

  És objecte d'aquesta llei instrumentar la participació efectiva de tots els sectors socials afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari a l'àmbit de les Illes Balears.

Article 2

  Els organismes de consulta, de participació i d'assessorament en la programació general de l'ensenyament no universitari són:

  1. El Consell Escolar de les Illes Balears.
  2. Els consells escolars insulars.
  3. Els consells escolars municipals.

Article 3

La programació general de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears s'orientarà fonamentalment a la consecució dels objectius següents:

 1. Determinació específica de les places escolars que hagin de ser creades, substituïdes o suprimides a les illes, comarques, municipis i zones de les Illes Balears, amb l'objectiu d'aconseguir l'accés de tots els seus habitants als nivells educatius, culturals i esportius que els permetin la seva realització personal i social, i la promoció, amb aquesta finalitat, de les accions precises per compensar les deficiències d'oportunitats educatives.
 2. Elaboració dels programes escolars i de les orientacions pedagògiques generals en els nivells corresponents dins el marc dels ensenyaments mínims establerts per l'Estat.
 3. Promoció de la consciència d'identitat pròpia, mitjançant la investigació, la difusió i el coneixement del patrimoni lingüístic, històric i cultural del poble de les Illes Balears, amb especial atenció a l'aplicació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.
 4. Diagnòstic de les necessitats reals de l'ensenyament no universitari i fixació de les prioritats i dels criteris adequats en la seva atenció per millorar-ne la qualitat en tots els aspectes.
 5. Determinació dels objectius referents a la situació, la construcció i la renovació dels centres docents.
 6. Organització de l'ensenyament no universitari a la renovació pedagògica, a la formació permanent del professorat i a la política de personal.
 7. Realització gradual d'un model d'educació democràtica, científica, crítica, polivalent, no discriminatòria, defensora dels principis ètics, al qual puguin tenir accés tots els alumnes de la Illes Balears.
 8. Impuls de la integració plena dels centres escolars al seu entorn geogràfic, socioeconòmic i cultural.


Títol II. Dels consells escolars de les Illes Balears.

Capítol I. El Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 4

  El Consell Escolar de les Illes Balears és l'organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears.

Article 5

  El Consell Escolar de les Illes Balears exercirà les seves funcions amb l'autonomia necessària per tal de garantir la seva objectivitat i independència.

Article 6

El Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes següents:

 1. Les bases i els criteris per a la programació general de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears a què fa referència l'article 3 d'aquesta llei.
 2. Els criteris de contingut dels avantprojectes de llei que en matèria educativa el Govern de les Illes Balears es proposi d'elevar al Parlament per a la seva aprovació.
 3. Els criteris bàsics de les normes reglamentàries elaborades pel Govern de les Illes Balears en execució de les lleis que en matèria educativa hagi aprovat el Parlament.
 4. La creació de centres docents experimentals de règim especial.
 5. Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.
 6. Els plans de renovació i d'innovació educativa i els de formació permanent del professorat.
 7. Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l'ensenyament no universitari i a millorar-ne l'adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
 8. Els criteris generals per al finançament dels centres públics i de la concertació amb els centres privats, dins el marc de les Illes Balears.
 9. Les bases generals de la política de beques i d'ajudes a l'estudi, d'acord amb les competències de les Illes Balears.
 10. Les propostes de convenis a acords amb altres administracions autonòmiques o amb l'Estat que afectin a l'àmbit de l'educació.
 11. Qualsevol altre assumpte que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports li sotmeti a consulta.

Article 7

El Consell Escolar de les Illes Balears, a iniciativa pròpia, podrà elevar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports propostes en relació amb els assumptes que figuren a l'article anterior i també sobre els següents:

 1. Compliment de les normes legals en els centres públics i privats.
 2. Orientacions pedagògiques i metodològiques.
 3. Renovació pedagògica.
 4. Formació i perfeccionament del professorat.
 5. Avaluació del rendiment del sistema educatiu.
 6. Règim dels centres docents.
 7. Funcionament de l'administració educativa.
 8. Política de personal.
 9. Política de construcció i rehabilitació de centres escolars.
 10. Qualsevol altre tema relacionat amb la qualitat de l'ensenyament no universitari i amb el dret fonamental consagrat a l'article 27 de la Constitució.

Article 8

 1. El Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà anualment una memòria sobre les actuacions realitzades, d'acord amb els articles 3,6 i 7 d'aquesta llei.
 2. El Consell Escolar d eles Illes Balears elaborarà i ferà públic, amb caràcter bianual, un informe sobre l'estat dels sistema educatiu a les Illes Balears. Aquest informe serà elaborat per la comissió permanent i aprovat per la majoria absoluta del ple del Consell Escolar de les Illes Balears.
 3. El reglament del Consell Escolar d eles Illes Balears establirà el contingut de l'informe, el procediment de la seva elaboració i els terminis i forma de presentació d'esmenes.

Article 9

 1. El Consell Escolar de les Illes Balears és constituït per un president, un vicepresident, un secretari i trenta-nou vocals.
 2. Seran vocals del Consell Escolar de les Illes Balears:
  a) Sis representants del professorat dels nivells educatius de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i els sindicats de docents en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l'ensenyament.
  b) Quatre pares o mares d'alumnes, proposats per les confederacions o federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, en proporció a la seva representativitat.
  c) Dos alumnes d'ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d'associacions d'alumnes, d'acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat.
  d) Un representant del personal administratiu i de serveis dels centres docents, proposat per les seves centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.
  e) Dos representants titulars de centres privats, proposats per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat.
  f) Dos representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals.
  g) Dos representants proposats per les diferents organitzacions patronals.
  h) Quatre representants de la Conselleria d'Educació, Cultura Esports, proposats pel conseller.
  i) Un representant del personal de l'administració educativa, proposat pel conseller d'Educació, Cultura i Esports.
  j) Els presidents dels consells escolars insulars.
  k) Cinc representants de l'administració local, proposats per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.
  l) Un representant de la Universitat de les Illes Balears, proposat pel rector d'aquesta institució.
  m) Cinc personalitats de prestigi reconegut en el camp de l'educació, proposades pel conseller d'Educació, Cultura i Esports.
  n) Un representant dels col.legis professionals, a proposta dels seus òrgans de govern.
 3. Els vocals membres del Consell Escolar de les Illes Balears seran nomenats per ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports.
 4. El Consell Escolar de les Illes Balears serà presidit per un president nomenat pel Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d'Educació, Cultura i Esports, d'entre personalitats de prestigi reconegut en el món de l'educació. El càrrec de president del Consell Escolar de les Illes Balears, a tots els efectes, serà assimilat a alt càrrec de l'Administració de les Illes Balears, amb categoria de director general. El president del Consell Escolar de la Illes Balears prendrà possessió del seu càrrec davant el president del Govern de les Illes Balears.
 5. El vicepresident serà nomenat pel conseller d'Educació, Cultura i Esports.
 6. El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears serà nomenat pel conseller d'Educació, Cultura i Esports. Serà detentor d'aquest càrrec el cap de la secretaria tècnica del Consell Escolar de les Illes Balears que haurà de ser un funcionari de grau superior, adscrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
 7. La secretaria tècnica del Consell Escolar de les Illes Balears serà l'únic òrgan administratiu de caràcter permanent d'aquest organisme i haurà de ser dotada dels mitjans i personal suficients per complir adequadament les seves funcions per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Els membres de la secretaria tècnica, excepció feta del secretari, no formaran part del Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 10

 1. El nomenament del vicepresident i dels vocals del Consell Escolar de les Illes Balears s'efectuarà per un període de quatre anys. La meitat dels vocals del Consell Escolar, contemplada per excés, serà renovada cada dos anys, amb l'excepció dels presidents dels consells escolars insulars, amb possibilitat de nova designació per a períodes successius.
 2. El vicepresident i els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears cessaran en els seus càrrecs per alguna de les causes següents que seran reglamentàriament regulades:
  a) Renúncia.
  b) Defunció.
  c) Finalització del termini del seu nomenament.
  d) Incompatibilitat sobrevinguda. e) Incompliment greu de les seves funcions.
  f) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma.
  g) Incapacitat declarada per resolució judicial.
  h) Pèrdua de la condició de representant de l'organisme que l'hagués proposat.
  i) Pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes Balears.

Article 11

 1. Són funcions del president del Consell Escolar de les Illes Balears:
  a) La representació del Consell Escolar de les Illes Balears.
  b) La direcció d'aquest organisme, la convocatòria i la presidència de les sessions del ple, de la comissió permanent i de qualsevol comissions del Consell Escolar de les Illes Balears que s'escaiguin. No obstant això, el president podrà delegar la presidència d'alguna comissió que es creï en el si del Consell Escolar, en algun vocal, per fer més operatives les sessions de treball.
  c) Les que siguin determinades reglamentàriament.
 2. Correspon al secretari del Consell Escolar de les Illes Balears l'exercici d eles funcions d'assistència amb veu i sense vot a les sessions, la dació de fe i la custòdia de la documentació, així com aquelles altres que siguin determinades reglamentàriament.

Article 12

 1. El Consell Escolar de les Illes Balears funcionarà en ple, en comissió permanent i en comissions específiques.
 2. El ple del Consell Escolar d eles Illes Balears ha de ser consultat amb caràcter preceptiu sobre les qüestions indicades a l'article 6 d'aquesta llei.
 3. La comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears serà integrada pel president, pel vicepresident, pel secretari i per un nombre de membres que es determinarà reglamentàriament, elegits pel ple, amb la garantia de la representació proporcional dels sectors.

  Correspon a la comissió permanent:

  a) Designar les ponències que seran sotmeses a la seva deliberació, a la de les comissions específiques i a la del ple.
  b) Distribuir el treball entre les comissions específiques.
  c) Informar sobre qualsevol qüestió que consideri oportú sotmetre al conseller d'Educació, Cultura i Esports.
 4. Les comissions específiques tendran com a objectiu l'estudi dels temes que els siguin encomanats pel president del Consell Escolar de les Illes Balears, en l'exercici de les seves funcions. El nombre dels seus integrants, la seva composició i el seu funcionament es determinaran reglamentàriament.

Article 13

 1. El Consell Escolar de les Illes Balears es regeix, quant al funcionament, pel seu propi reglament i per les normes establertes per la legislació en matèria de procediment administratiu sobre òrgans col.legiats. El Consell Escolar de les Illes Balears s'ha de reunir en ple dues vegades a l'any, com a mínim, i igualment, totes les vegades que hagi d'informar preceptivament d'acord amb la llei present i sempre que ho sol.licitin una tercera part dels membres.
 2. El ple del Consell Escolar de les Illes Balears es podrà reunir de forma itinerant als diferents territoris insulars de les Illes Balears.
 3. El Consell Escolar de les Illes Balears tendrà accés, en l'exercici de les seves funcions, mitjançant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a la documentació i a la informació generades pels centres docents, públics i privats, i per tots els organismes, els serveis i les instal.lacions de les administracions educatives o que siguin finançades amb fons públics.
 4. L'accés a la referida informació haurà de garantir la reserva i la seva confidencialitat, així com respectar el dret a la intimitat de les persones.
 5. Els membres del Consell Escolar de les Illes Balears tendran dret a la percepció, en el seu cas, d'indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a terme, d'acord amb les disposicions que reglamentàriament es determinin.

Article 14

 1. El Consell Escolar de les Illes Balears comptarà amb els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les seves funcions.
 2. Es faculta el Govern de les Illes Balears per habilitar els crèdits necessaris per al funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.


Capítol II. Dels consells escolars insulars.

Article 15

  Els consells escolars insulars són els organismes de consulta i de participació en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de cada una de les illes que integren les Illes Balears, d'acord amb l'organització territorial derivada de l'article 5 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Article 16

  Els consells escolars insulars tendran la composició, l'estructura, les competències i el funcionament que reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes Balears, amb la garantia, en tot cas, que el nombre de representants del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal d'administració i de serveis no sigui inferior a un terç dels components d'aquest consell. Capítol III. Dels consells escolars municipals.

Article 17

 1. Els consells escolars municipals són els organismes de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal.
 2. En els municipis en què existeixi un sol centre escolar serà potestativa la constitució del consell escolar municipal.

Article 18

  Els consells escolars municipals tendran la composició, l'estructura, les competències i el funcionament que reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes Balears, amb la garantia, en tot cas, que el nombre de representants del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal d'administració i de servei no sigui inferior a un terç dels components d'aquest consell.

Disposició addicional.

  El Consell Escolar de les Illes Balears es constituirà vàlidament quan s'hi hauran integrat, com a mínim, dos terços dels seus components.

Disposició transitòria.

  Les entitats, organismes i institucions a què es refereix l'article 9 de la llei present, procediran a comunicar els seus representants dins els quinze dies següents al de la notificació per part de l'Administració de les Illes Balears.

Disposició final primera.

  S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, dins l'àmbit de la seva competència, dicti les disposicions que siguin necessàries per aplicar i desplegar aquesta llei.

Disposició final segona.

  En el termini de sis mesos, després de la seva constitució, el Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà una proposta de reglament de funcionament que serà presentada al Govern de les Illes Balears per a la seva aprovació.

Disposició final tercera.

  La llei present entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, a catorze de desembre de mil nou-cents noranta-vuit.

EL PRESIDENT Jaume Matas i Palou
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports Manuel Ferrer Massanet